مسائل طبّى
سوال : آيا استفاده كردن از قرص هاى ضد حاملگى از نظر شرعى جايز است؟ و علت آن چيست؟
جواب : بلى جايز است مادامى كه زيان شديدى به سلامتى زن نزند، و سئوال كردن از علت جواز معنى ندارد، زيرا كه حرام بودن به دليل و علت احتياج دارد.
مسائل طبّى
سوال : آيا گرفتن وجهى (مالى) به عنوان هبهّ و يا هديه از مردم براى كسانى كه به تجارت خريد و فروش اجزاء بدن انسان مانند كليه مى باشند حلال است؟
جواب : گرفتن مال از آنها مانعى ندارد.
مسائل طبّى
سوال : مردى از منى خودش اسپرى خارج كرده و خواسته كه آن را نگه دارد و وصيت كرده كه اگر او وفات نمود به زنش تلقيح نمايند چون او صاحب فرزندى نشده است ـ پس او وفات نمود و پس از دو ماه به زنش تلقيح كردند و از آن بچه دار شد الف حكم اين وصيت چيست؟
ب ـ آيا براى زن قبول كردن جايز است و يا اينكه لازم است قبول ننمايد؟
جــ آيا فرزند براى مرده و زن آن فرزند شرعى مى شود؟
د ـ حكم ارث بردن ميان آن فرزند و هريك از پدر و مادر چگونه است؟
هـ ـ حكم آن در صورتى كه عدّه اى زن تمام شده باشد و تلقيح پس از عدّه باشد چيست؟
جواب : الف ـ اين وصيت نافذ نيست زيرا كه زن با مردن شوهر از عصمت آن خارج مى شود و حرام است كه به زن آب غير شوهرش را تلقيح نمود.
بـ ـ واجب است بر زن قبول ننمايد و قبول كردنش حرام است.
جـ ـ احتياط وجوبى اينست كه آن فرزند شرعى براى آنها مى باشد، بدين معنى كه واجب است در امر ارث بردن آن از آنها، وارث بردن آنها از آن احتياط نمود، بلى اگر تلقيح از روى غفلت از حرام بودن آن وبا خيال اينكه شرعاً جايز است بوده باشد، آنوقت حكم ولد شبهه جارى مى شود و فرزند شرعى مى باشد هم ارث مى برد وهم از او ارث مى برند.
د ـ جواب آن از فرع گذشته معلوم مى شود.
هــ براى عدّه اثرى نيست زيرا كه آن بائن است، پس فرق نيست در تمامى آنچه گفته شد ميان اينكه تلقيح پيش از خروج عدّه باشد و يا پس از خارج شدن عدّه باشد.
مسائل طبّى
سوال : آيا جايز است فروختن كليه و همانند آن از اعضاء بدن خواه انسان احتياج مالى داشته باشد يا نه و قاعده عمومى در صحت و جواز فروختن اعضاء بدن چيست؟
جواب : احتياط وجوبى اينست كه اعضاء بدن را نفروشند خصوصاً آن اعضائى كه در معرض وابستگى زندگى انسان (همانند كليه) به آن باشد، بلكه اگر از برداشتن آن بترسد كه سلامتى آن به خطر بيافتد آن وقت حرام مى شود.
مسائل طبّى
سوال : آيا فروختن اعضاء بدن مخصوصاً به فقيرى كه محتاج مال است جايز است؟
جواب : احتياط وجوبى اينست كه اعضاء را نفروشند مخصوصاً اينكه سلامتى انسان بيشتر به آن وابسته باشد همانند كليه ـ بلكه اگر انسان بترسد كه به هنگام برداشتن آن عضو سلامتى آن به خطر بيافتد آن وقت حرام مى شود.
مسائل طبّى
سوال : آيا گذاشتن لولب ( دستگاه نازائى ) بر زن جايز است؟
جواب : اگر گذاشتن لولب يقينى نباشد كه نطفه تلقيح شده را مى كشد گذاشتن آن جايز است و لكن چون گذاشتن آن لازم گرفته كه نگاه به عورت نموده و آن را لمس نمايد لذا اقدام كردن به آن جايز نيست مگر اينكه احتياج و ضرورت آن را ايجاب نمايد.
مسائل طبّى
سوال : آيا تشريح بدن براى تدريس جايز است؟
جواب : اگر بدن مسلمان باشد حرام است تشريح آن و اگر كافر باشد جايز است.
مسائل طبّى
سوال : حكم مصرف كردن دواهائى (مانند گياه شوكان نوشيدنى و قرص) كه مانع از بچه دارى است با رضايت طرفين و يا بدون رضايت چيست؟ و آيا در خصوص صاحبان عذر شرعى همانند مرض و غير آن اجازه داده مى شود؟
جواب : استعمال اينها جايز است مگر اينكه سلامتى را به خطر بياندازد، آرى اگر بچه شدن به سلامتى آن ضرر نكند احتياط وجوبى اينست كه رضايت شوهرش را به اين امر جلب نمايد.
مسائل طبّى
سوال : آيا براى زن جايز است كه خود را در اختيار خانم دكتر بگذارد كه او در خصوص زائيدن فرزند بررسى نمايد؟
جواب : اگر اين كار در نظر عرف ضرورت داشته باشد اشكال ندارد.
مسائل طبّى
سوال : حكم فرزندى كه بواسطه تلقيح بدنيا آمده از جهت فرزند بودن و نفقه وارث و حق نگه دارى و ديگر چيزها چيست؟
جواب : اگر تلقيح ميان اُوُل زن و اسپرم مرد باشد تمامى احكام ياد شده مترتب مى شود.
مسائل طبّى
سوال : اگر آب مرد را بواسطه اى تلقيح مصنوعى به رحم زن بيگانه داخل كنند آيا بر آن احكام حدّ زنا بار مى شود يا نه؟
جواب : احكام زنا بر آن مترتب نمى شود و حدّ واجب نمى گردد تنها آن حرام است.
مسائل طبّى
سوال : اگر اُوُل جفت شده با اسپرم را در رحم مصنوعى بگذارند و آن بميرد ديه اش بر گردن چه كسى مى آيد؟
جواب : ديه ندارد مگر اينكه روح داخل باشد آنوقت ديه بر هر كسى كه قتل به او نسبت داده مى شود لازم مى گردد.
مسائل طبّى
سوال : آيا مخلوط كردن اُوُل زن با هورمون خود زن جايز است (معلوم باشد كه فرزندى كه بوجود مى آيد به مادرش شبيه مى شود، و آيا وارد شدن به اين بحث در آن اشكال هست به لحاظ اينكه آن بحث رسالتى دكتر مى باشد؟
جواب : بلى اين جايز است و وارد شدن به آن بحث و همانند آن از نواميس هستى و پى بردن و كشف كردن قدرت خداوند متعال و آفرينش بهت آور او جايز است و دليل خداشناسى را افزايش مى دهد كه خداوند متعال فرموده است ( سنريهم آياتنا فى الأفاق و فى انفسهم حتّى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيئى شهيد )بزودى نشانه هاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان مى دهيم تا براى آنان آشكار گردد كه او حق است آيا كافى نيست كه پروردگارت بر همه چيز شاهد و گواه است بلى بايستى آن كار با حرام خارجى مواجه نباشد همانند نگاه كردن به آن چيزى كه نظر كردن بر آن حرام است، و بايستى از غرور علمى پرهيز گردد كه اى بسا انسان را به مهلكه ها مى كشاند، و از او توفيق و استقامت مى خواهيم و او بر ما كافى است و بهترين وكيل است.
مسائل طبّى
سوال : زن من كه مبتلا به مرضى شده بود به بيشتر از يك خانم دكتر مراجعه كردم ولى فايده بخش نشد و بهتر نگرديد، و اطلاع يافتم كه دكتر ماهر ومتخصّصى همان مرض را به آسانى معالجه مى نمايد، آيا من مى توانم به آن دكتر نشان دهم در صورتى كه مرض آن زنانه است و لازم گرفته كشف عورت و لمس شود؟
جواب : اين در فرض ياد شده جايز است.
مسائل طبّى
سوال : آيا بستن لوله هاى رحم در صورتى كه شوهر و زن بچه دار شدن را نخواهند جايز است؟
جواب : احتياط وجوبى اينست كه اين عمل را ترك كنند اگر باعث نازائى دائمى گردد، ولى اگر موقتاً نازائى را سبب گردد آنوقت عيبى ندارد.
مسائل طبّى
سوال : مردى صاحب فرزندى شده است كه عقب مانده است و بدنش بكلّى زخمى است، و پس از نشان دادن به دكتر متخصص جواب داد كه اين قابل علاج نيست و نسبت اين را به عامل وراثت داد، و سفارش اكيد نمود كه ديگر فرزندى از شما نبايد به وجود آيد، و پس از گذشتن 10 سال بر عمر اين بچه چيزهائى سرآمد شد كه نتوان همه اش را تعريف نمود كمترين آنها بايستى در هر 24 ساعت تمامى لباسهايش را عوض نمود زيرا كه آلوده به خون و چرك مى شود سپس با اينكه زن به شدّت مراقبت مى نمود كه حامله نشود با اين حال حامله شد، و پس از مراجعه به دكتر آن احتمال قوى داد كه حمل همانند كودك مزبور مبتلا به آن مرض است، آيا براى پدر و مادر جايز است كه حمل را اسقاط نمايند و نگذارند به دنيا بيايد؟
جواب : جايز نيست اسقاط طفل مذكور و اين سرآمدها از ابتلائاتى است كه حسنات انسان را زياد مى نمايد، و يا كفاره گناهان مى شود انشاءالله تعالى.
مسائل طبّى
سوال : زنى كه نازا است آيا مى تواند معالجه نمايد اگر چه به كشف عورت در نزد خانم دكتر و يا طبيب مرد منجر گردد يا نه؟
جواب : ظاهر اين است كه كشف كردن مزبور براى مداوا نمودن جايز است، و مخصوصاً كه صبر كردن به نازائى حرجى باشد، همانطورى كه بيشتر هم همين طور است.
مسائل طبّى
سوال : بيشتر خانواده ها دوست دارند كه فرزند كمترى داشته باشند، زيرا كه موضوع بيشتر شدن فرزندان مشكله حقيقى براى بسيارى از خانواده ها گرديده است و به جهت اين كه بيشتر بودن آمار ساكنين اهل عالم فشار حقيقى آن عمدتاً متوجه جهان سوم مى شود كه زنان به انواع بازدارنده از حامله بودن پناه مى برند، مطابق آنچه با هر زنى سازگار مى باشد، و از آن راه هاى كه براى بيشتر زنها مناسبت دارد استعمال لولب است كه عوارض جنبى آن كمتر مى باشد ولى اين هم باعث مى شود كه خانم دكتر نگاه و يا لمس به عورت نمايد و در بعضى شهرها دكتر مرد نگاه مى كند آيا اين جايز است يا نه؟
جواب : جايز نيست مگر اينكه از حامله بودن ضرر و حرج براى زن باشد.
مسائل طبّى
سوال : اگر به كار بردن وسيله هاى باز دارنده از حامله بودن خاطر جمعى نباشد و يا داراى عوارض جنبى بوده باشد، آيا براى زن اختيار كردن لولب در اين حالت جايز است؟
جواب : جايز است اختيار لولب با رعايت شرايطى كه در مسئله قبلى گفته شد.
مسائل طبّى
سوال : اگر استعمال لولب براى منع حمل افضل باشد براى بعضى از خانمها در اين صورت اگر اين عمل لازم گرفته باشد كه طبيب و يا خانم دكتر مشاهده كند زن را حكمش چيست؟
جواب : اين بستگى دارد بر اينكه احتياج به نبودن حمل باشد، و ضرر معتنابهى از ديگر وسائل منع حامله بودن بيايد كه اگر لولب استعمال نشود حرج لازم مى آيد در آن صورت جايز مى باشد، و اگر امر داير باشد كه دكتر مرد معالجه نمايد و يا زن آنوقت زن بايستى معالجه نمايد در صورتى كه استعمال لولب در خودى خود حلال باشد و باعث كشتن نطفه بعد از انعقاد و بسته شدن آن نباشد.