: جستجو

(لباس نمازگزار)

س1:  چرمهائى كه در پاكى آنها شك داريم كه آيا پاك است و يا نجس است حكمش چيست؟ و آيا نماز خواندن در آن چه صورتى دارد؟
ج1:  اگر از دست مسلمان گرفته نشود و در سرزمين اسلامى درست نشود محكوم به نجاست است و نماز خواندن با آن حرام است. و همچنين اگر از دست مسلمان گرفته شود و در صورتى كه آن هم از كافر گرفته است و به تذكيه آن اهميت نداده است و احراز ننموده است باز هم محكوم به نجاست است. امّا اگر در شهرهاى اسلامى ساخته شود و يا از مسلمان گرفته شود و دانسته نشود كه از كافر گرفته است و يا دانسته شود كه از كافر گرفته ولى اين احتمال داده شود كه به احراز تذكيه اش اهميت مى دهد در اين صورت حكم به پاكى آن مى شود و نماز گزاردن با آن صحيح است.
س2:  حكم آسترى كه به ژاكت و يا به روپوش و يا به هر لباسى كه مى گذارند از ابريشم خالص باشد چيست؟
ج2:  احتياط وجوبى آنست اگر در نظر عرف از پوشيدنى محسوب مى شود نپوشند همانطورى كه در كتاب منهاج الصالحين گفته ايم.
س3:  حكم دستمالى كه در جيب پيراهن و يا ژاكت مردانه براى زينت مى گذارند اگر بافته شده از ابريشم خالص باشد و يا شك شود كه آيا از ابريشم خالص است يا نه گرچه نوشته اش از حرير خالص باشد.
ج3:  اشكال ندارد از ابريشم باشد تا چه رسد كه مشكوك باشد و از آنچه در باب نماز منهاج الصالحين گفتيم مطلب مزبور به خوبى روشن مى شود.
س4:  دستمال و يا شال گردن و امثال آن از ابريشم بافته مى شود آيا بستن آنها پوشيدن حساب مى شود و يا مشروط به چيزى است و يا چگونه است؟ و اثر آن در حرام بودن و حلال بودن چيست؟ و همچنان حكم آن در اثناء نماز چطور است؟ و اگر شك شود كه آيا آن از ابريشم خالص است و يا مخلوط است گرچه در آن نوشته باشند كه از ابريشم خالص است حكمش چيست؟
ج4:  بلى بستن آن و آويزان كردن آن را پوشيدن گفته مى شود و در نماز و غير نماز پوشيدن آن حلال است مگر اينكه از ابريشم خالص باشد كه در اين صورت احتياط وجوبى آنست كه آن را در نماز و غير نماز هم نپوشند، و هنگاميكه در ابريشم بودن آن شك شود نماز خواندن با آن جايز است ولى اگر نوشته شود كه از ابريشم خالص است اگر نوشته از طرف سازنده اش باشد حجّت است اگر چيزى در اين مقام در ميان مردم نباشد كه موجب اتّهام نويسنده باشد مثل اينكه احتمال معتنابه داده شود كه اين را براى ترويج جنس خود دروغ مى نويسد كه مردم را بيشتر به خريد آن نائل كند.
س5:  مؤمنى گمان مى كند كمربندى كه بسته است و بند ساعتش كه بدستش بسته است از چرم مصنوعى است آيا كنار گذاشتن آن موقع نماز لازم است يا نه؟
ج5:  كنار گذاشتن آنها واجب نيست.
س6:  آيا حمل كردن كيف پول در اثناء نماز اگر ساخته شده از چرمى كه از مملكت هاى غير اسلامى مى آيد جايز است؟
ج6:  احتياط وجوبى آن است كه حمل ننمايد.
س7:  آيا بستن كمربند و بند ساعت و گذاشتن كيف در جيب و يا پوشيدن لباسهائى كه به آنها علامت زده اند كه از چرم طبيعى است جايز است؟ در صورتى كه ما نمى دانيم كه از چرم حيوانيست كه ذبح شرعى شده است يا نه؟ و آيا جايز است پوشيدن كفش در حال نماز يا نه؟
ج7:  اين پوستها بايستى از پوست حيوانات مرده اى كه در اصل پاكند باشد و بنابر آن اگر آن پوستها از ممالك كفر باشد در حكم مردار است و اگر پوست از كشته شده اى سرزمينهاى اسلامى باشد با آن معامله پاك شده مى شود (پاك است) همانطورى كه اگر مكلف آن را از آبادى اسلامى بگيرد و در پاك بودن آن شك نمايد با آن معامله تذكيه شده مى شود، و امّا كفش پوشيدن آن در حال نماز آنوقت صحيح است كه انگشت بزرگ پا را بتوان به زمين گذاشت.
س8:  اگر مقدارى پول براى خريدن لباسى قرض گرفته سپس آن وام را از مالى كه حقوق واجبه اش داده نشده پرداخت نموده آيا نماز در آن لباس صحيح است؟
ج8:  بلى نمازش صحيح است.
س9:  مؤمنى در اثر تصادف دستش شكسته به يكى از بيمارستانهاى دولتى رفته تا معالجه نمايند و دكترها دستش را گچ گرفته اند آيا اين جبيره از اموال مجهول المالك مى باشد كه تصرّف در آن بدون اذن حاكم شرع صحيح نباشد و اگر اينطور باشد آيا نمازهايش پيش از اجازه گرفتن از حاكم شرع صحيح مى باشد؟
ج9:  ظاهر اين است كه اين جبيرة از اموال مجهول المالك حساب نمى شود زيرا كه يقين به مرور آن بدست مسلمانها نداشته و سبقت مالك بودن آنان معلوم نيست، و در هر حال نماز خواندن در آن صحيح است.
س10:  آيا جايز است گذاشتن پارچه ابريشم و يا پوست حيوانى كه گوشتش خورده نمى شود و يا پوست حيوانى كه گوشتش خورده مى شود را بر جبيره و حكم نماز گزاردن با آن چيست؟
ج10:  گذاردن پارچه حرير بر جبيره مانعى ندارد ولى گذاردن پوست حيوانى كه گوشتش خورده نمى شود جايز نيست، و اما پوست حيوانى كه گوشتش خورده مى شود اگر ذبح شرعى شده باشد عيب ندارد.
س11:  آيا جايز است براى زن دامن بلند و پيراهن و روسرى كه همانند حجاب شرعى باشد بپوشد؟
ج11:  اگر آن حجاب، تمامى آن جاهائى كه پوشيدن آنها واجب است را بپوشاند جايز است به آن اكتفاء كند مگر اينكه شهوت انگيز باشد و باعث فتنه گردد و آنوقت احتياط وجوبى اينست كه خوددارى كند.
س12:  اگر كسى مدتى در لباس و يا مكانى كه آنها را با پولى كه حقوق شرعيّه اش را نداده نماز خوانده سپس حقوق آن را داده است آيا نمازهاى سابقش صحيح است يا بايد اعاده كند؟
ج12:  اگر آن را ذمّه اى خريده است و وجه آن را از مالى كه حقوقش پرداخت نشده است داده اعاده ندارد، و اگر آن را با عين مالى كه حقوق آن داده نشده است خريده ولى آن را از مؤمن خريده است باز هم خمس ندارد ولى اگر از غير مؤمن خريده باشد پس اگر از حرمت تصرّف در آن مال غفلت داشته باشد باز هم اعاده ندارد، اما اگر با توجّه به حرمت تصرف در مالى كه حقوقش داده نشده نماز بخواند و به لحاظ صحيح نبودن خريد با آن مال نمازش باطل مى شود و لازم است كه اعاده نمايد.
س13:  حكم شرعى پوشيدن لباس سياه، نسبت به مردان و زنان چيست؟
ج13:  لباس سياه پوشيدن بغير از عبا و عمامه مكروه است مخصوصاً براى مصيبت ديده، مگر در مصيبت سيدالشّهداء (عليه السلام) و مانند آن كه مصيبت برگشتش به دين باشد.

«« « 1 » »»