: جستجو

(قبله)

س1:  اگر در فرض سؤال سابق كسى قبله را نشناسد وظيفه اش چيست؟
ج1:  هر كسى كه بر او شناخت قبله ميسور نباشد يك نماز بهر طرف بخواند كفايت مى كند، ولى احتياط استحبابى اينست كه به چهار طرف نماز بخواند.
س2:  انسان در هواپيما و يا قطار اگر راننده در وقت نماز نگه ندارد آيا نمازش را ايستاده مى خواند و يا نشسته مى خواند.
ج2:  نماز مى خواند به آن قدرى كه بر او ممكن باشد و هر چه بر نماز اختيارى نزديكتر باشد آن را اختيار مى نمايد.

«« « 1 » »»