: جستجو

(مصاهرة)

س1:  اگر شيعه امامى يك زن امامى را ازدواج نمايد سپس طلاق دهد و عدهّ نگه دارد و ديگرى او را ازدواج نمايد و از او دخترى به دنيا بيايد آيا به شوهر اوّل جايز است آن دختر را ازدواج نمايد يا نه؟
ج1:  جايز نيست.
س2:  آيا شوهر زن به مادر بزرگ زن محرم هست يا نه؟
ج2:  ازدواج با مادر بزرگ حرام است و نگاه كردن به او جايز است.
س3:  دو برادر بودند كه قرار گذاشته بودند كه اوّلى دختر عمويش و دوّمى دختر خاله اش را ازدواج نمايد ولى اوّلى رأيش عوض شد و به خواستگارى دختر خاله اش اقدام كرد (آنرا كه قرار بود برادرش عقد كند) و آنكه از برادر ديگر رخ داد اين بود اين بود كه دختر عمويش را به خودش حرام كرد و اينطور گفت (كه دختر عمّه ام به من حرام است و او تا زنده ام همانند خواهر من است) چون اينطور قرار بود كه برادرش او را ازدواج نمايد، آيا اين حرام كردن صحيح است و يا اينكه جايز است او را ازدواج نمايد؟
ج3:  بلى جايز است او را ازدواج كند و آنكه حرام كرده است اثر ندارد.
س4:  كسى كه دو همسر دارد و براى هر يك از آنها فرزندانى از پسر و دختر از اين شخص هست اگر دختران هر دو همسر مذكور شوهر اختيار كنند دامادهاى اين مرد از همسر اوّلش به همسر دومش محرم است يا نه و آيا دامادهاى زن دوم به زن اولش محرم مى باشند يا نه (و به عبارت ديگر آيا به زن دوم جايز است كه حجاب خود را در مقابل داماد زن اول به زمين بگذارد و نپوشد و هم چنين زن اوّل مى تواند در مقابل شوهر دختر زن دوم حجاب نپوشد يا نه؟
ج4:  شوهر دختر به مادر خود دختر محرم مى شود، و به زنهاى ديگر پدر محرم نمى شود پس واجب است به هر يك از زنها از داماد ديگرى در فرض مذكور حجابش را نگشايد.
س5:  زنا با زن شوهر دار آيا باعث هميشه حرام بودن به زناكار مى شود؟
ج5:  بلى با احتياط وجوبى حرام مؤيّد مى شود.

«« « 1 » »»