كتابهاي فقهي-منتخب المسائل-احكام نفقه

كتابهاي فقهي منتخب المسائلاحكام نفقه

احكام طلاق

احكام اولاد  

احكام نفقه

نفقه‏هاى مهم عبارتند از: نفقه همسر ونفقه خويشان .

اوّل : احكام نفقه همسر

(مسأله 1744) همسر دائمى نفقه‏اش بر شوهر واجب است، اگرچه كنيز و يا ذمّى (اهل كتاب) باشد.

(مسأله 1745) همسر موقّت ، نفقه ندارد، مگر اينكه در ضمن عقد شرط

 

-[ 363 ]-

كرده باشند. كه در اين صورت به سبب شرط واجب خواهد شد.

(مسأله 1746) زنى كه ناشزه شود، نفقه ندارد، اگرچه همسر دائمى باشد. و ناشزه بودن زن به وسيله يكى از دو كار حاصل مى‏ شود :

1) همسرش را از حقوق همسرى محروم كند، يعنى به جز نزديكى از دبر از هرگونه كامجوئى كه شوهر اراده كند، خوددارى نمايد.

(مسأله 1747) شوهر هرگونه زينت و آرايش از همسرش بخواهد بايد خود را با آن آرايش دهد، و هرگونه وسيله تنفّر انگيزى را ، زن بايد از ميان بردارد.

2) بيرون رفتن از خانه شوهر، بدون اجازه او.

(مسأله 1748) اگر زن براى يك كار ضرورى مانند مراجعه به دكتر ناگزير شود كه از خانه بيرون برود نفقه‏اش ساقط نمى‏ شود.

(مسأله 1749) آنچه در اين زمان متعارف شده كه زن پس از عقد بستن تا هنگام زفاف در خانه پدر و مادر بماند، اين نيز از مواردى است كه رضايت شوهر بر ماندن او بر مبناى نفقه نداشتن مى‏ باشد.

(مسأله 1750) زن تا هنگامى كه در عدّه طلاق رجعى است، نفقه‏اش بر عهده شوهرش مى‏ باشد.

(مسأله 1751) زنى كه بدون طلاق در حال عدّه باشد، مانند ازدواج موقّت، نفقه ندارد.

(مسأله 1752) از نفقه هاي واجب که بر عهده شوهر است، عبارت است از : خوردنى، پوشيدنى، نوشيدنى و محلّ سكونت، با فرش متعارف.

(مسأله 1753) هزينه آرايش و نظافت و امثال آن، اگر شوهر آن را مطالبه كند، بر عهده‏اش مى‏ باشد، ولى اگر مطالبه نكند، برايش واجب نيست.

دوّم : احكام نفقه خويشاوندان

(مسأله 1754) نفقه فرزندان، نوادگان، پدر و مادر، بنابر احتياط واجب

 

-[ 364 ]-

پدربزرگ‏ها و مادربزرگ‏ها نيز بر انسان واجب است، ولى نفقه ديگر خويشاوندان بر او واجب نيست، اگرچه مستحب است.

(مسأله 1755) نفقه پدر و مادر و فرزندان به دو شرط واجب مى‏ باشد :

1) توان مالى، اگرچه به وسيله كار و تلاش و يا قرض گرفتن با قدرت پرداخت از مال موجود باشد.

(مسأله 1756) براى تأمين نفقه پدر و مادر و فرزندان مجبور به قرض كردن، بدون توان پرداخت، و يا پذيرش صدقه و حقوق واجبه نيست.

2) فقر و نياز آنه، بلکه بنابر احتياط واجب اگرچه توان استفاده از صدقات و حقوق و مانند آنها داشته باشند .

(مسأله 1757) نفقه واجب فرزندان و پدر و مادر مربوط به خوراك، پوشاك، مسكن، درمان و امثال آن مى‏ باشد، امّا پرداخت قرضهاى آنها و هزينه ازدواجشان بر او واجب نيست.

(مسأله 1758) اگر پدر توان مالى دارد نفقه فرزندان را بايد بپردازد، و با وجود پدر توانمند، نفقه فرزندان بر مادر، پدربزرگ و مادربزرگ واجب نيست.

(مسأله 1759) توسعه دادن بر اعضاى خانواده مستحب است، چنانكه در روايات صحيحه از پيشوايان معصوم (عليهم السلام) بر آن تأكيد شده است.

ابوحمزه ثمالى از امام سجاد (عليه السلام) روايت مى‏ كند كه فرمود :

" خداوند متعال در ميان شما از كسى خشنودتر است كه او بيش از ديگران بر عائله‏اش توسعه فراهم كند ".

در اين رابطه مسعده نيز از امام كاظم (عليه السلام) روايت كرده كه فرمود :

" عائله هر كسى اسيران او مى‏ باشند، پس اگر خداوند به كسى نعمتى عنايت فرموده باشد، بر اسيران خود توسعه دهد، اگر نكند انتظار مى‏ رود كه آن نعمت از دست او گرفته شود ".

احكام طلاق   ◄

[ دفعات بازدید: 3505]

احكام اولاد