كتابهاي فقهي-منتخب المسائل-احكام استحاضه

كتابهاي فقهي منتخب المسائلاحكام استحاضه

احكام نفاس

احكام حيض  

احكام استحاضه

هر خونى كه از رحم بيرون آيد و حكم حيض و نفاس بر آن جارى نباشد، استحاضه است.

(مسأله 167) بيرون آمدن خون استحاضه وضو را باطل مى‏ كند.

(مسأله 168) هر چيزى كه طهارت در آن شرط باشد بر زن مستحاضه جايز نيست، مگر اين كه به وظايف خود عمل كند.

(مسأله 169) استحاضه بر سه قسم است:

1 ـ قليله.

2 ـ متوسّطه.

3 ـ كثيره.

(مسأله 170) پنبه‏اى كه زن در داخل رحم خود قرار مى‏ دهد، اگر قسمتى از آن به خون آلوده شود، آن را استحاضه قليله مى‏ گويند.

(مسأله 171) اگر تمام پنبه به خون آغشته شود ولى چيزى از آن سرازير نشود،

 

-[ 46 ]-

آن را استحاضه متوسّطه گويند.

(مسأله 172) در استحاضه متوسّطه اگر دستمالى كه زنها معمولاً روى پنبه مى‏ گذارند، در اثر مجاورت آلوده شود مانعى ندارد.

(مسأله 173) اگر همه پنبه به خون آغشته شود و در اثر فشار خون، از پنبه سرازير شود، آن را استحاضه كثيره گويند.

(مسأله 174) در استحاضه قليله بايد براى هر نماز ـ چه واجب چه مستحب ـ يك وضو بگيرد و سپس بلافاصله به نماز برخيزد.

(مسأله 175) در استحاضه قليله عوض كردن پنبه براى هر نماز واجب نيست، اگر چه احتياط استحبابى است.

(مسأله 176) در استحاضه متوسّطه واجب است در هر شبانه روز يك غسل انجام دهد. اگر اوّل صبح باشد بايد پيش از نماز صبح انجام دهد، و اگر وسط روز متوسّطه شود، بايد براى نمازهاى بعدى غسل كند.

(مسأله 177) هر نمازى كه بلافاصله بعد از غسل خوانده شود، وضو لازم نيست. ولى براى نمازهاى بعدى بايد وضو بگيرد.

(مسأله 178) اگر براى نمازى غسل كرد ولى بين غسل و نماز فاصله انداخت، بايد وضو هم بگيرد.

(مسأله 179) اگر براى نماز ظهر و عصر، يا مغرب و عشا غسل كند و هر دو نماز را پشت سرهم بخواند، وضو گرفتن براى دوّمى هم لازم نيست.

(مسأله 180) در استحاضه كثيره بايد براى نماز صبح يك غسل، براى نماز ظهر و عصر يك غسل و براى نماز مغرب و عشا يك غسل انجام دهد، و بلافاصله بعد از غسل به نماز بپردازد.

(مسأله 181) اگر بين غسل و نماز فاصله بيندازد بايد غسل را اعاده كند.

(مسأله 182) اگر بين نماز ظهر و عصر، همچنين مغرب و عش

 

-[ 47 ]-

فاصله بيندازد، بايد براى نماز عصر و يا عشا نيز غسل ديگرى انجام دهد.

(مسأله 183) احكام اقسام سه‏گانه استحاضه منحصرا در صورتى است كه خون ببيند. امّا اگر مايع زرد رنگى باشد كه عرفا به آن خون نمى‏ گويند، هر قدر زياد هم باشد، تنها وظيفه‏اش آن است كه براى هر نماز يك وضو بگيرد.

(مسأله 184) براى زن مستحاضه تلاوت قرآن، حتى آيه‏هايى كه سجده واجب دارند، مانعى ندارد گرچه مکروه است .

(مسأله 185) زن مستحاضه نبايد دست به خط قرآن بزند، ولى اگر ناچار بشود، مثل اين كه جلوگيرى از هتك قرآن بر آن متوقّف باشد، بايد به وظيفه خود عمل كرده باشد و اگر نتواند بنابر احتياط واجب بايد تيمّم كند.

(مسأله 186) غسل استحاضه از نظر احكام و كيفيّت همانند غسل حيض و جنابت مى‏ باشد.

احكام نفاس   ◄

[ دفعات بازدید: 3518]

احكام حيض